Cart

Regulamin: Bon Podarunkowy Fresh&Natural

Regulamin: Bon Podarunkowy Fresh&Natural z dnia 26.03.2019 roku

Wydawcą Bonu Podarunkowego Fresh&Natural jest Fresh&Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa (dalej Wydawca).

Bon Podarunkowy Fresh&Natural, to elektroniczny, bądź fizyczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.freshandnatural.pl, poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Fresh&NaturalBon Podarunkowy może mieć równowartość nie mniejszą niż 50 zł i nie większą niż 200 zł.

Bon Podarunkowy może zostać zakupiony tylko w sklepie internetowym Fresh&Natural funkcjonującym pod adresem www.freshandnatural.pl


Nabywca to osoba fizyczna, która nabywa od Wydawcy bon podarunkowy Fresh&Natural w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Użytkownik, to każdorazowy posiadacz bonu podarunkowego Fresh&Natural.

I. Postanowienia ogólne.
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy bonu podarunkowego Fresh&Natural do realizacji tylko i wyłącznie w sklepie internetowym Fresh&Natural (www.freshandnatural.pl).
Przekazanie Nabywcy bonu podarunkowego Fresh&Natural może być dokonane tylko w sklepie internetowym Fresh&Natural, bądź w biurze handlowym Fresh&Natural – Kajki 74, Warszawa, przy czym zakupienie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę może nastąpić tylko w sklepie internetowym Fresh&Natural funkcjonującym pod adresem www.freshandnatural.pl
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu podarunkowego Fresh&Natural, określonej przy zakupie bonu.
3. Realizacja bonu podarunkowego Fresh&Natural polega na nabywaniu za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Fresh&Natural, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Bonem podarunkowym Fresh&Natural nie można płacić za inny bon podarunkowy.
5. Bon podarunkowy Fresh&Natural może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym www.freshandnatural.pl.
6. Bon Podarunkowy Fresh&Natural nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w
rozdziale V.
7. Realizacja Bonu Podarunkowego Fresh&Natural będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Podarunkowego Fresh&Natural w sposób nieuprawniony.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe Fresh&Natural, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Podarunkowego Fresh&Natural.
Dotyczy to utraty bonu w wersji fizycznej bądź elektronicznej, zakupionego przy pomocy dowolnego rodzaju pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy). Duplikaty zagubionych bonów nie są wystawiane.
10. Bon Podarunkowy Fresh&Natural jest ważny i aktywny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, od daty jego zakupu.
11. Aktywacja Bonu Podarunkowego następuje z chwilą jego opłacenia w sklepie internetowym www.freshandnatural.pl.

II. Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego Fresh&Natural.
1. Bon Podarunkowy Fresh&Natural może być realizowany w sklepie internetowym (www.freshandnatural.pl) lub w biurze handlowym Fresh&Natural (ul. Kajki 74, Warszawa), wyłącznie po jego opłaceniu i aktywacji – unikalny kod aktywacyjny.
2. Wydawca przyjmuje do realizacji Bony Podarunkowe Fresh&Natural nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jego sfałszowaniem (unikalny kod Bonu Podarunkowego oraz jego numer).
3. W celu realizacji Bonu Podarunkowego w sklepie internetowym (www.freshandnatural.pl), należy podać unikalny kod Bonu Podarunkowego Fresh&Natural, który znajduje się na frontowej stronie Bonu.
4. Przy zakupach powyżej limitu określonego na Bonie Podarunkowym, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Bonu Podarunkowego Fresh&Natural, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, kartą kredytową lub kartą płatniczą – podczas realizacji zakupów w sklepie internetowym www.freshandnatural.pl.
5. Płatność z tytułu jednego zamówienia składanego w sklepie internetowym www.freshandnatural.pl może być dokonana za pomocą środków zgromadzonych na wyłącznie jednym bonie podarunkowym.
6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Bonem Podarunkowym Fresh&Natural wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Bonu Podarunkowego po jego aktywacji, bez możliwości jego doładowania. Okazicielowi Bonu Podarunkowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towaru jest niższa od wartości Bonu Podarunkowego.
7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego Fresh&Natural w następujących przypadkach:
a) upływ terminu ważności Bonu Podarunkowego Fresh&Natural (12 miesięcy po jego aktywacji/zakupie),
b) brak środków na Bonie Podarunkowym Fresh&Natural,
c) jeśli Bon jest nieaktywny,
d) brak technicznej możliwości realizacji Bonu Podarunkowego Fresh&Natural (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym),
e) połączenie płatności Bonu Podarunkowego Fresh&Natural z niewymienionymi w punkcie II.4. metodami płatności.

III. Rodzaje i aktywacja Bonu Podarunkowego Fresh&Natural
1. Bony Podarunkowe Fresh&Natural są bonami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Aktywacja Bonu Podarunkowego Fresh&Natural następuje maksymalnie do 48 godzin od finalnej realizacji zamówienia Bonu w sklepie internetowym www.freshandnatural.pl.
3. Bon Podarunkowy Fresh&Natural z przekroczonym terminem ważności jest nieważny.
4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Bonu podarunkowego (daty aktywacji) w sklepie internetowym (www.freshandnatural.pl) jest oryginał paragonu*, bądź jego skan.
5. Data aktywacji znajdująca się na paragonie dostawy określa początek ważności Bonu, który zgodnie z Regulaminem upływa po okresie 12 miesięcy od tejże daty.
6. Zakup Bonu Podarunkowego Fresh&Natural nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani promocjom dla posiadaczy punktów lojalnościowych.

*na specjalne życzenie klienta, wysyłana jest fizyczna wersja paragonu.

IV. Rozliczenia i reklamacje Bonu Podarunkowego Fresh&Natural
1. Nabywca w chwili wydania Bonu podarunkowego Fresh&Natural otrzymuje od Wydawcy:
– paragon, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanego Bonu Podarunkowego Fresh&Natural,
– Unikalny kod aktywacyjny,
– Bon podarunkowy w wersji fizycznej, bądź elektronicznej- w zależności od wyboru dokonanego przez Nabywcę.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 roboczych (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Wydawca rozpozna reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.
3. Reklamacje prosimy składać w formie elektronicznej, na adres: biuro@freshandnatural.pl. Wydawca będzie informował Użytkownika/ Nabywcę o statusie reklamacji na ten sam adres e-mail, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

V. Zwrot Bonu Podarunkowego Fresh&Natural i Towarów, za które zapłacono Bonem Podarunkowym.
1. W przypadku zakupu Bonu Podarunkowego Fresh&Natural za pośrednictwem sklepu internetowego (www.freshandnatural.pl) Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu takiego Bonu w terminie 14 dni od dnia otrzymania unikalnego kodu aktywacyjnego, pod warunkiem, że Bon jest aktywny, a środki zakumulowane na nim nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Bonu nie przysługuje.
2. Zwrot Bonu następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, doręczonym przy dostawie, na adres biura handlowego Kajki 74, Warszawa, 04-621 Warszawa.
Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Użytkownika, przelewem na podany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy.

Sprzedawca, zastrzega termin zwrotu środków pieniężnych do 7 dni roboczych od dnia otrzymania bonu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Bonu Podarunkowego Fresh&Natural oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Bonu Podarunkowego Fresh&Natural potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Podarunkowego Fresh&Natural w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Podarunkowego Fresh&Natural będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
3. Bon Podarunkowy Fresh&Natural nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową), z wyjątkiem sytuacji określonych w rozdziale V.
4. Wydanie Bonu Podarunkowego Fresh&Natural nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
5. Bon Podarunkowy Fresh&Natural, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.freshandnatural.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.freshandnatural.pl.

Dodaj komentarz