Cart

List do Mikołaja

Regulamin konkursu ,,List do Mikołaja’’

I. Postanowienia ogólne:

1.Organizatorem konkursu jest Fresh&Natural Sp. z o.o.(zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.) z siedzibą w Warszawie (00-140), przy ulicy Al. Solidarności 117/207. NIP: 522-30-41-033, email: biuro@freshandnatural.pl, tel. 577-522-954.

Definicje 
– Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. II 
– Organizator: Fresh&Natural
– Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. V
– Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu
– Prace Konkursowe: wiadomość mailowa uznana przez Organizatora za odnoszącą się do zadania konkursowego.

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą â€žList do Mikołaja’’
Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

4. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz z podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.

5. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiadomości tekstowej (lw formie listu do Mikołaja) na adres swietymikolaj@freshandnatural.pl ze swoją listą życzeń, dotyczącą tylko i wyłącznie produktów marki Fresh&Natural.
6. Konkurs został ogłoszony na fanpage Fresh&Natural
https://www.facebook.com/freshandnaturalcosmetics/ i jest jedynie miejscem ogłoszenia konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo do udostępniania komunikatów o konkursie na wszystkich prowadzonych przez niego kanałach komunikacji.


7. Konkurs trwa od 28.11.2019 do 16.12.2019 do godz. 23:59.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, którego pełna treść znajduję się w poście konkursowym zamieszczonym na profilu Fresh&Natural (Facebook). Konkurs polega na napisaniu możliwie najlepszego listu do  Świętego Mikołaja (swietymikolaj@freshandnatural.pl) w którym, na liście prezentów, zostaną zawarte tylko i wyłącznie kosmetyki marki Fresh&Natural.

2. W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 16.12..2019 roku za pomocą wiadomości mailowej, napiszą swój wyjątkowy list do Mikołaja, gdzie zostaną zawarte produkty Fresh&Natural.

3. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że są wyłącznymi autorami zgłoszonej Pracy konkursowej.

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, ale nagrodzony w Konkursie może zostać tylko raz.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców.

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

7. Imiona i nazwiska laureatów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników nie zostaną udostępnione na żadnym kanale komunikacji prowadzonym przez Fresh&Natural.

Prawa autorskie:

1. Przesłanie Pracy konkursowej w formie wiadomości email na adres swietymikolaj@freshandnatural.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do Pracy konkursowej.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.

3. Akceptacja Regulaminu konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do Pracy konkursowej, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,

b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach www. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,

c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Pracy konkursowej oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,

d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach i innych (merchandising),

e) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,

f) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,

g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

h) korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, internecie,

i) na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania z Pracy konkursowej oraz jej opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich powyższych punktach.

4. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Prac Konkursowych w zakresie licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Prac Konkursowych. 
Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie przez niego upoważnionej do korzystania z Prac Konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu.

5. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.

7. Organizator zobowiązuje się do usunięcia wszystkich adresów mailowych po zakończeniu konkursu i  do nie wykorzystania ich w przyszłości w celach marketingowych – wyjątek stanowią konta zarejestrowane na stronie www.freshandnatural.pl.

 

III. Ocena prac konkursowych

1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z pracowników Fresh&Natural Sp. z o.o.

2. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria:

– zgodność z tematem,

– styl literacki

– pomysłowość,

– estetyka pracy.

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia 17 grudnia 2019 r.

7.Wyniki zostaną przesłane drogą mailową do każdego z uczestników. Dane uczestników konkursu nie zostaną ujawnione.

 

 

 

IV. Zasady wyłonienia Zwycięzcy i przyznania nagrody:

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do oceny nadesłanych Prac Konkursowych i wyłonienia Zwycięzców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

2. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagrody Konkursowej jest ostateczna i zapadnie najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia Konkursu.

3. Nagrodzeni laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora najpóźniej w terminie 2 dni od daty wyłonienia zwycięzców poprzez wiadomość email, która zostanie przesłana w formie odpowiedzi na ich wcześniejszą wiadomość.
4. Wydanie nagród nastąpi w terminie do 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców poprzez wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 
Warunkiem wydania nagrody jest podanie w tym czasie przez Uczestnika adresu do wysyłki nagrody w postaci wiadomości email, w odpowiedzi na wiadomość dotyczącą wyników konkursu.
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a. odmówi przyjęcia nagrody,

b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu,

c. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

V. Nagrody:

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie autor najciekawszej Pracy Konkursowej, które spełniają kryteria Pracy konkursowej, wskazane w rozdziale II punkty 1-3.

2. Wybór Zwycięzcy Konkursu będzie następował poprzez wybranie najlepszej wiadomości email, która znajdzie się na skrzynce odbiorczej adresu swietymikolaj@freshandnatural.pl
3. Nagrodą w Konkursie ,,List do Mikołaja ’’ jest:
Wymieniona wcześniej w wiadomość konkursowej lista produktów marki Fresh&Natural lub kod rabatowy w wysokości 25% obejmujący cały asortyment z wyjątkiem akcesoriów.

 

 

5. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na wskazany przez Uczestnika adres.

6. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.

VI. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Fresh&Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140), przy ulicy Al. Solidarności 117/207. NIP: 522-30-41-033, email: biuro@freshandnatural.pl, tel. 577-522-954.
Zwany dalej „Administratorem” 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody w celu:

a) udziału w konkursie, w tym wyłonienia Zwycięzców,

b) doręczenia Nagród uprawnionym Zwycięzcom,

c) w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie,

4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Zwycięzcom Nagrody.

5. Uczestnik może wycofać swoja zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym czasie. Jednak w przypadku wycofania zgody przed otrzymaniem Nagrody, uniemożliwi jej wysłanie Zwycięzcy.

6. Przetwarzanie danych nie będzie oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.Dodaj komentarz